Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.white-tablecloth.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.white-tablecloth.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.white-tablecloth.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.white-tablecloth.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.white-tablecloth.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 3. KONSUMENT – Klient, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. EBOOK – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

 6. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.white-tablecloth.pl

 7. SPRZEDAWCA – Agata Kulesza, prowadząca działalność nierejestrowaną

 1. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 2. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 3. NEWSLETTER – informację handlowe przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów i usług lub wizerunku Sprzedawcy udostępniane przez Sprzedawcę za pomocą sklepu.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.white-tablecloth.pl prowadzi sprzedaż Ebooków za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Ebooki oferowane w Sklepie są treściami cyfrowymi.

 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Ebooka na warunkach podanych w jego opisie.

 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN), zawiera wszystkie składniki i są cenami brutto.

 5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień pod adresem www.whitetablecloth.pl.

 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 7. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 8. Do korzystania z E-booka konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader), posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 9. Sprzedawca rekomenduje zapisywanie E-booka na nośniku pamięci przez Klienta po realizacji Zamówienia. Usługodawca nie świadczy usługi przechowywania zakupionych E-booków w Sklepie Internetowym, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania E-booków na odrębnym nośniku pamięci po dokonaniu zakupu.
 10. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. zwielokrotniania E-booków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka, chyba że przepis powszechnie obowiązującego prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie;
  2. rozpowszechniania E-booków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis powszechnie obowiązującego prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5, 6 oraz 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:

  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu.

 7.  Jeżeli Klient wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Klient wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za Zamówienie powinna nastąpić w ciągu 2 dni od zawarcia umowy lub zostanie Zamówienie zostanie anulowane.

 8. Klient w jednym Zamówieniu może zamówić tylko jedną sztukę danego E-booka.

 9. Klient uiszcza cenę za zamówiony towar lub usługi za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym www.bluemedia.pl przed dostawą. Brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu www.bluemedia.pl) w terminie 2 dni od złożenia Zamówienia, spowoduje anulowanie Zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć Zamówienie.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  1. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.
 2. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez www.bluemedia.pl

§ 6

REKLAMACJA PRODUKTU

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

  2. zawiadomienia o wadach dotyczących E-booka oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: whitetableclothblog@gmail.com

  3. w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,

  4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,

  5. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. 

  6. odpowiedź na reklamację jest przekazywana wiadomością mailową

§ 7

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.

 2. Zwrot płatności na rzecz Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte przy zawieraniu transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób dokonania zwrotu płatności.

 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 6. W uwagi na fakt, że E-book stanowi treści cyfrowe, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, niezapisane na nośniku materialnym, dostarczenie Klientowi treści E-booka przed upływem ustawowego czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy musi zostać poprzedzone zgodą Klienta. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na dostarczenie Klientowi treści E-booka przed upływem ustawowego czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy, Klient utraci prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co pozostaje w zgodzie z regulacją art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 8

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.

 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 9

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 5. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 10

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Sprzedawcę są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klienta Sklepu mogą być: podmiot obsługujący płatności w Sklepie.

 4. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 1)zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 2)realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 3)obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 4)obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 5. Strona wykorzystuje technologię plików cookies.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

  3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

  4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

  5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

  6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru innego niż E-book wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów.

close

NIE CZEKAJ

Zapisz się do Newslettera!

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.